Återbetalning 2019

återbetalning-mynt

Kunder som deklarerat inom produktgrupperna 3 (IT), 4 (Ljud och bild), 5 (Belysning), 8 (Medicinteknik) får i slutet av mars en kreditfaktura. Fakturan är märkt Återbetalning 2019. Krediten finns tillgodo vid betalning av nästa faktura. Vill du hellre ha beloppet återbetalt, vänligen återkom med BG samt eventuell referens.

Hör då av dig till ekonomi@el-kretsen.se.

För kategori 1 och 2 (vitvaror och hushållsprodukter) har vi, p.g.a. det osäkra läget som uppstått i samband med spridningen av Coronaviruset, valt att inte återbetala överskotten i väntan på att läget på råvarumarknaderna åter stabiliseras. Övriga kategorier, inklusive batterier, har inte genererat tillräckliga överskott för att återbetalning ska vara aktuellt.

Fakta återbetalning

Återbetalningen är ett resultat av El-Kretsens arbete att utveckla kostnadseffektiva lösningar för våra kunder. Vi är en liten organisation som hanterar stora volymer och som i samarbete med våra leverantörer, transportörer och återvinnare, lyckats hålla nere kostnaderna för hanteringen samtidigt som försäljningen av insamlat material genererar en vinst.

Det är omöjligt att förutse hur världsmarknadspriserna på råvaror varierar under ett år. För att balansera dess svängningar tar vi ut miljöavgifter på respektive produkt. När året är slut kan vi jämföra intäkter (miljöavgifter plus försålt material) mot utgifter (insamling, återvinning). Som vinstneutralt företag sker ingen utdelning till ägare, utan överskottet betalas tillbaka till våra kunder. Den summa som återbetalas är proportionerligt utifrån vad som respektive företag har betalat in, i form av avgifter, under året.

Som tillståndspliktigt insamlingssystem har El-Kretsen skyldighet att löpande kunna upprätthålla en garanti för betryggande soliditet. Detta för att kunna lösa våra förpliktelser gentemot kunder och myndigheter även vid oväntade förändringar i råvarumarknaden eller andra yttre omständigheter. Varje produktgrupp bär sin del av denna garanti i vår balansräkning, proportionerligt till de kostnader de förväntas generera. Om en produktgrupp gör underskott behöver den först återuppbygga sin garantinivå innan återbetalningar är aktuella.