El-kretsen tar grepp om återanvändning

2012-04-13

Europaparlamentet och rådet beslutade 2008 om ett nytt avfallsdirektiv (2008/98/EG). Reglerna infördes i svensk lagstiftning under 2011. I lagstiftningen befästs bland annat den s.k. avfallshierarkin där följande prioriteringsordning gäller kring hantering av avfall.

1. Förebyggande

2. Återanvändning

3. Materialåtervinning

4. Annan återvinning

5. Bortskaffande

Prioriteringsordningen innebär att man i första hand ska förebygga att avfall uppstår, i andra hand återanvända det som satts på marknaden, i tredje hand materialåtervinna materialet, i fjärde hand återvinna materialet genom t ex förbränning och energiåtervinning och i sista hand bortskaffa materialet på ett miljömässigt säkert sätt. Prioriteringsordningen gäller förutsatt att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.

Sedan producentansvaret infördes så har El-Kretsens fokus varit att samla in och materialåtervinna så mycket som möjligt av de WEEE-produkter och batterier som sätts på marknaden. Ett sätt att främja arbetet är genom återvinningshelgen som syftar till att människor skall tömma sina lådor på gamla mobiltelefoner, radios och annat som inte längre fungerar eller används. Vi vet att det finns en miljömässig vinst med att återvinna det material som redan är i omlopp jämfört med att enbart använda jungfruligt material. Som regel är det dock ytterligare en miljövinst att använda produkterna hela dess livslängd, och det är här som frågan om återanvändning kommer in.

Nu spänner vi bågen än mer och blickar uppåt i avfalshierarkin. Vi ställer oss frågan om vilken roll El-Kretsen kan ta för att främja återanvändning? Återanvändningen sker under marknadsmässiga villkor exempelvis genom second hand försäljning eller genom att produkterna skänks till nya användare. För att främja återanvändning så kan vi hjälpa till att sprida information om var och hur man enklast säljer eller skänker sina produkter. Ett exempel på en sådan aktör är bjussa.se där man på ett enkelt sätt kan föra sina produkter vidare till nya användare. El-Kretsen har också ett annat intresse i detta, nämligen att kartlägga flöden och volymer om hur mycket produkter som faktiskt får en andra chans innan de så småningom hamnar i vårt insamlingssystem för återvinning. I skrivande stund kan detta verka oöverskådligt men med detta lilla steg så har ändå processen börjat. På sikt hoppas vi kunna återkomma och säga något mer om återanvändning. Intressanta frågeställningar är exempelvis hur många ägare som olika produkter har i snitt under sin livstid, hur stora flöden av alla produkter som sätts på marknaden får ett andra liv samt vilka är miljöbesparingarna av återanvändning framför alternativ såsom återvinning och/eller nyproduktion.

Det är inte bara El-Kretsen som intresserar sig för återanvändning. I det reviderade WEEE direktivet står att Kommissionen skall undersöka om och hur separata mål kring återanvändning kan tas fram och lyftas in i direktivet. Om lagstiftning kring detta blir aktuellt vet vi inte idag. Däremot vet vi att vi med detta grepp kommer att vara väl förberedda.