Rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket

Vem rapporterar vad till vem?

Denna information riktar sig till El-Kretsens tjänstekunder

Är du tjänstekund, dvs hyr lastbärare med inkluderade hämtningar så kommer El-Kretsen att så snart vi har access till Naturvårdsverkets API (punkt 3) och fått klart denna kommunikation mellan datasystem att rapportera denna anteckning om utförd transport från er. Vill ni ha hjälp kring rapportering som ”Avfallsproducent” kontaktar ni oss så kan vi diskutera framkomliga lösningar.

Denna information riktar sig till Butiker/samlare/batteriholkar m.fl.

För insamling av konsumentelavfall från hushåll via butiker, samlare, holkar och annat har vi gjort tolkningen enligt 6 kap. 21 § 6 kap. 21 § ”Undantag för avfall som har producerats av hushåll” att mottagandet inte behöver rapporteras då mottagningen inte är tillståndspliktig. Hushållet avfall ska dock rapporteras när det lämnats över till tillståndspliktig mottagare. Detta görs då i samband med mellanlager eller mottagande i behandlingsanläggning.

Denna information riktar sig till avfallslämnare med ”särskilt avtal”

Är du avfallsavlämnare med särskilt avtal med El-Kretsen, dvs ni har blivit anvisade platser där ni får lämna specifika produkter? Kontakta oss för närmare instruktioner, ni omfattas fortfarande av anteckningsskyldighet och kommer även att behöva erlägga uppgifter som insamlaren enligt 6 kap 3 § behöver för att kunna ta emot ert material samt anteckna och rapportera.

Denna information riktar sig till Sveriges kommuner

Vad gäller efter 1 november?

Konsumentelavfall från konsumenter

Gällande de volymer som kommer från kommuninvånarna (ej verksamheter) pågår det lagtexttolkning kring 6 kap. 21 § ”Undantag för avfall som har producerats av hushåll” och huruvida ni undantas skyldighet att rapportera insamling, enligt 6 kap. 3 §, eller ej. Dock så behöver transporterna från er antecknas och rapporteras. Detta ansvar ligger på El-Kretsen (dess transportör enligt 6 kap. 2 §) att rapportera (denna anteckningen finns sedan tidigare i det digitala orderhanteringssystem som El-kretsen haft sedan 2010).

Konsumentelavfall från verksamheter

De volymer som kommer från verksamheter behöver registreras enligt definition insamlare 6 kap. 3 §. Således ska den som mottar detta anteckna och rapportera detta till Naturvårdsverkets register för farligt avfall. Vidare har El-Kretsen, likt för konsumentelavfall från hushåll, krav på sig att rapportera transporten.

Vad säger Naturvårdsverket?

När vi (El-Kretsen, Avfall Sverige m.fl.) har framfört vår input i frågan och påpekat att de inte gett oss möjlighet att anpassa avtal eller de tekniska hjälpmedel som behövs, då det rör sig om tusentals transaktioner och en lång period av osäkerhet om vad som skulle beslutas angående den nya avfallsförordningen, har vi fått ett enkelt svar:

"Kontakta er lokala tillsynsmyndighet och för en dialog med dem i frågan."

På ”Vägledningsdag spårbarhet” den 21/10 2020 rekommenderar de verksamhetsutövare att använda API, men sa också rakt ut att det kan vara svårt för dessa att hinna få allt på plats till 1 november. De betonade därför till medverkande tillsynsmyndigheter att de bör vara försiktiga med att utöva tillsyn just nu, och att det i ”inledningsskedet” är bättre att sprida information om de nya reglerna och hur man matar in uppgifter och kontrollerar att anteckningar gjorts.

På frågan om hur tillsynsmyndigheter kan hämta ut uppgifter ur avfallregistret sa de att det bästa är om tillsynsmyndigheterna också ansluter sina verksamhetssystem till API (vilket de inte har access till då de är i samma situation som vi andra).

För kännedom

Gällande sanktionsavgifter enligt Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter så träder dessa i kraft först 2022-01-01 gällande ”För en överträdelse av 6 kap. 11 § avfallsförordningen (2020:614) genom att vara försenad med att till Naturvårdsverkets avfallsregister lämna de uppgifter som ska antecknas enligt 6 kap. 1-5 §§”

Avtalsfrågor

Avtals och ersättningsfrågor hänvisas till El-Kretsens VD, Martin Seeger. Det pågår redan förhandlingar med Elreturrådet gällande kommande kommunavtal och detta är en fråga som är inkluderad i det pågående förhandlingsarbetet.

OBS! Ha gärna ett konkret förslag att presentera när ni kontaktar oss, glöm inte att det bör finnas en plats per kommun samt att det ska vara kostnadsfritt att lämna konsumentelavfallet oavsett om det är hushåll eller verksamheter.

Exempel på förändringar kan vara att begränsa mottagande till exempel geom att hänvisa till enskilda platser, veckodagar och tidpunkter. Ni har inte lagligt- eller avtalsstöd för att ta ut en avgift från den som lämnar ifrån sig konsumentelavfall, men det betyder inte att det är utan krav på insats.

Statistik

Med användande av avlämnarintygsfunktionalitet på webben eller i kommande applikation kommer statistik på hanterade verksamhetsmottagningar per ÅVC att loggas och kan vara underlag för vidare diskussioner om eventuella framtida kompensationer.

Vad kan vi göra på kort sikt?

Privat eller verksamhet?

Första frågan att ställa avfallslämnaren vilken avser lämna konsumentelavfall är om denne lämnar avfallet som privatperson eller verksamhet. Lagstiftningen för WEEE gör inte någon skillnad på VEM som lämnar utan detta är enbart begränsat via avfallsförordningen. Detta för att inte komplicera avlämnarförfarandet OM det är så att avfallet uppkommit i hushållet, dvs lämnas av privatperson som anländer i firmabil.

Hänvisa till extern aktör

Ni har även möjligheten att hänvisa avfallslämnaren till alternativa platser och aktörer som kan ta emot konsumentelavfall.

OBS! Glöm inte att sådan aktör skall ha tillstånd från ett godkänt insamlingssystem då yrkesmässig insamling av konsumentelavfall är tillståndspliktigt. (Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, 15 § och 45 §).

Nyttja tjänsten Avlämnarintyg för att bli anvisad en mottagare, eller sök själv upp en godkänd, av El-Kretsen, insamlare.

Är du extern leverantör?

Saknas du som mottagare i vår tjänst? Kontakta oss på transport@el-kretsen.se. Märk e-postmeddelandet med ”ANSÖKAN MOTTAGNINGSANLÄGGNING”.

Mottagning på ÅVC

Om verksamhetsavlämnaren avser lämna konsumentelavfall på ÅVC så kan El-Kretsen, utöver den del som idag antecknas och El-Kretsen avser att rapportera, inget göra gällande rapportering från den 1/11, dock kan kommun föra dialog med El-Kretsen och dra ner på mottagandet för konsumentelavfall från verksamheter för att få ner den ökade administrationen till en hanterbar nivå. Ni kan även hänvisa till det avlämnarintyg som vi kommer kräva för kommande lösningar, se Avlämnarintyg webb och applikation. Se Avtalsfrågor för exempel.

Vad ska göras i korthet?

pictogram 1

 1. Kräv att verksamheter har med sig ett avlämnarintyg (utskrift)

  (förenklar insamling av uppgifter för vidare rapportering, uppfyller anteckningsskyldigheten med vissa kompletterande data, såsom t ex datum för mottagande).

 2. Ta emot och granska avlämnarintyg innan de får lämna konsumentelavfall

  (materialet kan sedan blandas med konsumentelavfall från hushåll).

 3. Rapportera manuellt* via Naturvårdsverkets e-tjänst

  a. Mottagning

  b. Skickat (dvs när El-Kretsen hämtat materialet)

  *(till dess att El-Kretsen har fått access till Naturvårdsverkets API och kan agera ombud).

Vad är den långsiktiga planen från El-Kretsens sida?

Det stora problemområdet är konsumentelavfall från verksamheter, El-Kretsen avser att så snart som möjligt, när Naturvårdsverket släppt sitt gränssnitt (API) för kommunikation mellan datasystem och El-Kretsen har fått access till detta samt blivit godkända att rapportera (inget av detta är klart då inga avtal finns eller tydliga instruktioner fanns innan den 9 oktober), lansera två applikationer som kommer erbjudas avfallslämnaren och mottagaren. Kräver en smartphone med minst operativsystem Android 6 eller IOS 14.

Avlämnarintyg webb

Ni hänvisar avfallslämnare till Avlämnarintyg där de ska fylla i efterfrågade uppgifter. De erhåller via e-post ett ”Avlämnarintyg” med uppgifter förifyllda som krävs för rapportering. Detta ska skrivas ut och visas för personal och godkännas innan avlämnaren får lämna material. Initialt, utan Insamlar-applikation för att bekräfta mottagandet, är det enbart ett dokument för vidare behandling (anteckning och rapportering) av ÅVC men när applikation är publicerad kan det med bekräftelse av mottagning rapporteras av El-Kretsen enligt 6 kap. 3 §.

(Mer information kommer publiceras på denna webbsida när all funktionalitet är i drift.)

Avlämnarintygs-applikationen

Avfallslämnaren kan fullgöra sin plikt som avfallsproducent, enligt 6 kap. 1 §, samt skapa ett ”avlämnarintyg” vilket innehåller de uppgifter som insamlare behöver rapportera vidare till registret.

Insamlar-applikationen

Mottagaren kommer kunna mottaga/avläsa avlämnarintyget i pappersform eller digitalt och godkänna det och mottagandet av det material som avses lämnas enligt definition insamlare, 6 kap. 3 §.

Med godkännande av avtal att El-Kretsen agerar ombud kommer El-Kretsen att lagra denna anteckning, enligt 6 kap. 6-7 §, samt skicka den vidare till registret.

I övrigt kommer El-Kretsen att med befintliga anteckningar som vi har för transporter m.m. rapportera detta enligt kraven på farligt avfall.

Vad ska göras i korthet?

pictogram 2

 1. Obligatoriskt att verksamheter har med sig ett avlämnarintyg dvs uppvisande av QR-kod (utskrift, visa e-post eller i app)

  (data har då lagrats hos El-Kretsen för anteckning och rapportering)

 2. Granska och bekräfta mottagandet av avlämnarintyg innan de får lämna konsumentelavfall

  (avläsning QR-kod, data kommer skickas till Naturvårdsverket inom 48h, vid hämtning kommer även en rapport gå iväg om att materialet skickats)

Utvecklingspotential

Fler funktioner i Insamlar-applikationen

Vår ambition är att kunna utöka funktionalitet i mottagarhänseende, exempelvis fler fraktioner om intresse för detta finns. Dessutom avser El-Kretsen att inkludera funktioner som lagerrapportering och ärendehantering mot El-Kretsen för att lyfta några framtidsplaner för denna applikation. Vår målsättning är att i mån av tid utveckla i samråd med er(kommande arbetsgrupp) som kommuner för att skapa användarvänliga och funktionella verktyg för ert dagliga arbete med farligt avfall och då primärt konsumentelavfall.

Informationsmaterial

Affisch till insamlingsanläggning A3

Affisch till insamlingsanläggning A4

Länkar

EWC-koderlänk till ny sida

Naturvårdverketlänk till ny sida