Rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket

Vem rapporterar vad till vem?

Denna information riktar sig till El-Kretsens tjänstekunder

Är du tjänstekund, dvs hyr lastbärare med inkluderade hämtningar så kommer El-Kretsen att rapportera denna anteckning om utförd transport från er. Vill ni ha hjälp kring rapportering som ”Avfallsproducent” kontaktar ni oss så kan vi diskutera framkomliga lösningar.

Ombudsavtal Tjänstekunder

Du vet väl att du har anteckningsskyldighet vid borttransport av insamlat farligt elavfall? Vill du att El-Kretsen sköter din rapportering till Naturvårdsverket? Då har vi ett ombudsavtal att erbjuda!

Ombudsavtalet är digitalt utformat och signeras enkelt med Bank-ID av person som har rätt att teckna avtal. Priset är transaktionsbaserat, 40kr per rapport.

Är du intresserad? Välkommen att teckna ombudsavtal med oss!

Skicka då följande uppgifter till eva.brishammar@el-kretsen.se:

Vid frågor kontakta: eva.brishammar@el-kretsen.se eller ring på 08-545 212 90.

Denna information riktar sig till Butiker/samlare/batteriholkar m.fl.

För insamling av konsumentelavfall från hushåll via butiker, samlare, holkar och annat har vi gjort tolkningen enligt 6 kap. 21 § 6 kap. 21 § ”Undantag för avfall som har producerats av hushåll” att mottagandet inte behöver rapporteras då mottagningen inte är tillståndspliktig. Hushållet avfall ska dock rapporteras när det lämnats över till tillståndspliktig mottagare. Detta görs då i samband med mellanlager eller mottagande i behandlingsanläggning.

Denna information riktar sig till avfallslämnare med ”särskilt avtal”

Är du avfallsavlämnare med särskilt avtal med El-Kretsen, dvs ni har blivit anvisade platser där ni får lämna specifika produkter? Kontakta oss för närmare instruktioner. Ni omfattas fortfarande av anteckningsskyldighet och kommer även att behöva ett avlämnarintyg för att insamlaren ska kunna föra anteckning och rapportera enligt 6 kap 3 §.

Denna information riktar sig till Sveriges kommuner

Denna information är indelad i 2 delar:

Vad gäller efter 1 november?

Konsumentelavfall från konsumenter

Gällande de volymer som kommer från kommuninvånarna (hushåll dvs ej verksamheter) så är dessa undantagna från anteckningsskyldighet likväl som att kommun är undantagna av anteckning vid mottagandet enligt vägledning SFS 2020:937 från den 12 november 2020. Dock så behöver ”insamling borttransport” och transporterna från er antecknas och rapporteras. Ansvaret för transporterna ligger på El-Kretsen (dess transportör enligt 6 kap. 2 §) att rapportera. El-Kretsen kommer också rapportera ”Insamling borttransport” från ÅVC om ni inte aktivt avsäger er från detta (beslutat i samråd med Elreturrådet, november 2020).

Konsumentelavfall från verksamheter

De volymer som kommer från verksamheter behöver registreras enligt definition insamlare 6 kap. 3 §. Således ska den som mottar detta anteckna och rapportera detta till Naturvårdsverkets register för farligt avfall. Vidare har El-Kretsen, likt för konsumentelavfall från hushåll, krav på sig att rapportera transporten.

För kännedom

Gällande sanktionsavgifter enligt Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter så träder dessa i kraft först 2022-01-01 gällande ”För en överträdelse av 6 kap. 11 § avfallsförordningen (2020:614) genom att vara försenad med att till Naturvårdsverkets avfallsregister lämna de uppgifter som ska antecknas enligt 6 kap. 1-5 §§”

Avtalsfrågor

Avtals- och ersättningsfrågor hänvisas till El-Kretsens VD, Martin Seeger. Det pågår redan förhandlingar med Elreturrådet gällande kommande kommunavtal och detta är en fråga som är inkluderad i det pågående förhandlingsarbetet.

OBS! Ha gärna ett konkret förslag att presentera när ni kontaktar oss, glöm inte att det bör finnas en plats per kommun samt att det ska vara kostnadsfritt att lämna konsumentelavfallet oavsett om det är hushåll eller verksamheter.

Exempel på förändringar kan vara att begränsa mottagande till exempel genom att hänvisa till enskilda platser, veckodagar och tidpunkter. Ni har inte lagligt- eller avtalsstöd för att ta ut en avgift från den som lämnar ifrån sig konsumentelavfall, men det betyder inte att det är utan krav på insats.

Statistik

Med användande av avlämnarintygsfunktionalitet på webben eller i kommande applikation kommer statistik på hanterade verksamhetsmottagningar per ÅVC att loggas och kan vara underlag för vidare diskussioner om eventuella framtida kompensationer.

Hur ska detta genomföras?

Privat eller verksamhet?

Första frågan att ställa avfallslämnaren vilken avser lämna konsumentelavfall är om denne lämnar avfallet som privatperson eller verksamhet. Lagstiftningen för WEEE gör inte någon skillnad på VEM som lämnar utan detta är enbart begränsat via avfallsförordningen. Detta för att inte komplicera avlämnarförfarandet OM det är så att avfallet uppkommit i hushållet, dvs lämnas av privatperson som anländer i firmabil.

Är du extern leverantör?

Saknas du som mottagare i vår tjänst? Kontakta oss på transport@el-kretsen.se. Märk e-postmeddelandet med ”ANSÖKAN MOTTAGNINGSANLÄGGNING”.

Mottagning på ÅVC

Om verksamhetsavlämnaren avser lämna konsumentelavfall på ÅVC så rekommenderar El-Kretsen att ni hänvisar verksamheterna att nyttja tjänsten med avlämnarintyg, se Avlämnarintyg webb och applikation.Se Avtalsfrågor för exempel.

Avlämnarintyg webb

Ni hänvisar avfallslämnare till Avlämnarintyg där de ska fylla i efterfrågade uppgifter. De erhåller via e-post ett ”Avlämnarintyg” med uppgifter förifyllda som krävs för rapportering. Detta ska uppvisas för personal och registreras/godkännas innan avlämnaren får lämna material.

Avlämnarintygs-applikationen

Sedan november 2020 är det krav på att du som producerar, samlar in, transporterar eller behandlar farligt avfall ska registrera denna hantering i Naturvårdsverkets Avfallsregister. Genom att använda El-Kretsens app ”Verksamhetsavfall” förenklar du som avfallsproducent eller insamlare hanteringen av denna registrering. Här kan du skapa ett konto. Rapporteringen av hanteringen debiteras i efterhand - enklare än så blir det inte!Läs mer om appen här.

Fler fraktioner

Vi håller på att utveckla Verksamhetsavfallsappen så att du ska kunna rapportera för en mängd andra fraktioner utöver elavfall. Mer information kommer när detta blir aktuellt.

Insamlare-applikationen

Mottagaren kan avläsa avlämnarintyget i pappersform eller digitalt och godkänna det och mottagandet av det material som avses lämnas enligt definition insamlare, 6 kap. 3 §.

Med godkännande av avtal att El-Kretsen agerar ombud kommer El-Kretsen att lagra denna anteckning, enligt 6 kap. 6-7 §, samt skicka den vidare till registret.

I övrigt kommer El-Kretsen att med befintliga anteckningar som vi har för transporter m.m. rapportera detta enligt kraven på farligt avfall.

Vilka metoder finns i mottagandet?

Manuell registrering

(omständigt, rekommenderas inte av El-Kretsen)

pictogram 1

 1. Kräv att verksamheter har med sig ett avlämnarintyg (utskrift)

  Kräv att verksamheter har med sig ett avlämnarintyg (utskrift) (förenklar insamling av uppgifter för vidare rapportering, uppfyller anteckningsskyldigheten med vissa kompletterande data, såsom t ex datum för mottagande).

 2. Ta emot och granska avlämnarintyg innan de får lämna konsumentelavfall

  (materialet kan sedan blandas med konsumentelavfall från hushåll).

 3. Rapportera manuellt via Naturvårdsverkets e-tjänst (kräver inlogg med BankID)

  Mottagning.

Digital registrering

pictogram 2

 1. Obligatoriskt att verksamheter har med sig ett avlämnarintyg dvs uppvisande av QR-kod (utskrift, visa e-post eller i Verksamhetsavfallsappen)

  (data har då lagrats hos El-Kretsen för anteckning och rapportering).

 2. Granska och registrera mottagandet av avlämnarintyg innan de får lämna konsumentelavfall

  (avläsning QR-kod, data kommer skickas till Naturvårdsverket inom 48h, vid hämtning kommer även en rapport gå iväg om att materialet skickats).

Verkar det smidigt och du tänker för vilka fler fraktioner skulle denna tjänst kunna rapportera? Kontakt oss för vidare samtal.

Informationsmaterial

Affisch till insamlingsanläggning A3

Affisch till insamlingsanläggning A4

Länkar

EWC-koderlänk till ny sida

Naturvårdverketlänk till ny sida

Avfallsförordningenlänk till ny sida