Lagstiftning och vägledning

Här hittar du förordningarna gällande producentansvar för elutrustning och batterier samt relaterade lagstiftningar.

SFS 2020:703

Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

SFS 2014:1078

Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

SFS 2014:1075

Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

SFS 2008:834

Förordning om producentansvar för batterier

SFS 2000:208

Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

Vägledning- information batterier

Vilken information du som producent är skyldig att lämna till dem som använder batterier

Vägledning- insamlingssystem för batterier

För dig som tillverkar eller sätter ut batterier på den svenska marknaden och lämpliga insamlingssystem

RoHS-direktivet

Begränsning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

Ekodesign-direktivet

Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter

NFS 2018:11

Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

LSSIT

Undantag storskaliga stationära industriella verktyg (eng)

LSFI

Undantag storskaliga fasta installationer (eng)

MT

Undantag transportmedel för personer eller varor (eng)

NRMM

Undantag icke vägburna mobila maskiner (eng)

MD, ivdMD & aiMD

Undantag medicinska apparater och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, där sådana anordningar förväntas vara infektiva före livets slut, och aktiva implanterbara medicinska anordningar (eng)

-