Spårbarhet för farligt avfall

Farligt avfall: Allt elavfall klassas som farligt avfall därför att det kan innehålla giftiga och miljöfarliga ämnen som är skadliga (enligt Avfallsförordningen [2020:614] bilaga 3).

Anteckningsskyldighet

Den som är anteckningsskyldig ska lämna de uppgifter om farligt avfall som antecknats till avfallsregistret. Uppgifterna ska lämnas elektroniskt senast två arbetsdagar efter den tidpunkt när anteckningen ska göras eller sammanställas.

Farligt avfall som har producerats av hushåll

Anteckningsskyldighet gäller endast sådan hantering som sker efter att det farliga avfallet har:

 1. Sorterats ut från annat avfall OCH
 2. Tagits emot av någon som för sin hantering av avfallet har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs.
Naturvårdsverket ska föra ett elektroniskt register över uppgifter om farligt avfall som lämnas enligt 11 § (Avfallsregistret).

Uppgifterna i avfallsregistret får användas av Naturvårdsverket för:

 1. Tillsyn.
 2. Framställande av statistik.
 3. Rapportering till Europeiska kommissionen och annan internationell rapportering.
 4. Naturvårdsverkets verksamhet i övrigt inom avfallsområdet.

Eventuella ändringar i reglerna bestäms av Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket ska på begäran lämna ut de uppgifter ur avfallsregistret som behövs för tillsyn till:

 1. En myndighet som ansvarar för tillsyn i fråga om avfall.
 2. En myndighet som ansvarar för tillsyn av transporter av farligt gods enligt förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.
 3. Kemikalieinspektionen.
Undantag från anteckningsskyldighet
 1. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) ELLER
 2. Uppgifter i övrigt om produkter för militärt bruk om ett röjande kan medföra skada för totalförsvaret.

Instruktionsfilmer

Avfallsproducent

Insamlare/Insamlare transport

Verksamhetsavfallsappen: Skapa avlämnarintyg

Verksamhetsavfallsappen: Ändra användaruppgifter

Verksamhetsavfallsappen: Kontakta El-Kretsen