Vad sker med elektroniken?

Initialt sorteras vissa produkter ut, som kräver sanering enligt NFS 2018:11 eller som på annat sätt bör sorteras eller omhändertas på grund av kvalitetskrav i efterföljande processteg.

Farligt avfall avlägsnas och omhändertas eller återvinns. Övrigt material går vidare till efterföljande processer, först sked en sönderdelning och därefter går material till olika aktörer för materialåtervinning, energiåtervinning, termisk förbränning eller deponi.

Fokus genom hela flödet är att återföra resurserna till kretsloppet, i vissa fall är det svårt eller miljömässigt olämpligt och då går materialet istället till förbränning eller deponi.

Behandlingstermer och avfallskoder

För att underlätta er miljörapportering har vi här översatt de processer och behandlingsformer som används av oss, till Avfallsförordningens behandlingstermer (R-koder).

Materialåtervinning innebär att förbehandlaren skickar materialet vidare till interna eller externa processer och aktörer som med tekniska processer eller manuell sortering kan separera det sönderdelade materialet i renare fraktioner för vidare återvinning till nya råmaterial.

R 4 Materialåtervinning av metaller eller metallföreningar.

R 5 Materialåtervinning av andra oorganiska material. (plaståtervinning m.m.)

Energiåtervinning är det steg när materialåtervinning inte är möjligt eller där kontaminering gör material ej återvinningsbara. Kontaminerade material innebär material som med sina kemiska eller tekniska beskaffenheter inte är tillåtna eller lämpliga att materialåtervinna.

R 1 Användning främst som bränsle eller annan energikälla.

Termisk förbränning (bortskaffats på annat sätt) är där avfall, exempelvis bromerade plaster, förbränns för att det med befintlig teknik inte är lämpligt tekniskt möjligt att vare sig materialåtervinna eller energiåtervinna.

D 10 Förbränning på land

Deponi (bortskaffats på annat sätt) är den absolut sista anhalten, det är när ovanstående inte kan användas eller där exempelvis aska och slagg från processer gör det omöjligt för fortsatt hantering.

D 1 Deponering på eller under markytan.

D 12 Permanent lagring. (Kvicksilver och radioaktiva material)

Fraktioner och EWC-koder

Fraktion EWC-koder
Batterier 20 01 33*
Diverse elektronik 20 01 35*
Kyl och frys 20 01 23*
Ljuskällor 20 01 21*
Industridiskar (Kyl och frys) 20 01 23*
Raka lysrör 20 01 21*
Stora vitvaror 20 01 35*