Aktuellt

7 september 2023:

Seminarium för producenter

Välkommen till seminarium!

Plats: Stockholm, Klara Konferens, Klarabergsviadukten 90. (eller delta via länk)
När: 10 november, kl 9:00 – 10:30

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium om kommande förändringar i förordningarna. Hur påverkar det dig som producent och dina kunder? Vi går igenom förändringarna och El-Kretsens roll; vad vi bidrar med och kan göra för dig som producent, och för samhället.

Läs hela programmet och anmäl dig här.

5 juli 2023:

Remondis + El-Kretsen

Förbättrad återvinning

El-Kretsen samarbetar med Remondis för återvinning av lampor. Under 2023 invigs en helt ny och unik maskin som gör att över 80 procent kan materialåtervinnas. Det är en fantastisk utveckling! I filmen (4 minuter) får du följa med genom hela processen och se hur det går till att förvandla trasiga lampor till nya råvaror.

Kolla på filmen i Kunskapsrummet.

30 juni 2023:

Statlig utredning om framtidens återvinning av solpaneler

Framtida solcellsavfall

I juni presenterade Riksrevisionen en utredning om solcellspaneler och vindturbinblad, där det framgår att det kommer uppstå stora mängder uttjänta solcellspaneler framöver. Den övergripande slutsatsen är att staten inte har sett till att avfallet kan hanteras effektivt så att återanvändning och materialåtervinning av dessa främjas i första hand, i enlighet med avfallshierarkins prioriteringar. Vi ser utredningen som ett startskott för att tydliggöra hur man ska hantera solcellspaneler inom producentansvaret för elutrustning.

Läs mer i Kunskapsrummet.

19 april 2023:

El-Kretsens Hållbarhetsrapport för 2022 är nu publicerad

Ett översiktligt och tydligt sätt att beskriva verksamheten utifrån ett hållbarhets-perspektiv.

Som nationellt godkänt insamlingssystem för elavfall och batterier hanterar El-Kretsen stora flöden. Hur processerna för detta går till, och vilka mängder det handlar om redovisas i rapporten. Hållbarhetsrapporten tar även upp de risker, möjligheter och väsentliga hållbarhetsaspekter som ledningen för El-Kretsen identifierat. Förhoppningen och ambitionen med rapporten är att på ett översiktligt och tydligt sätt beskriva verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det som sker inom verksamheten kan målsättas, mätas och utvärderas, men samtidigt knyts många hållbarhetsaspekter till sådant som sker utanför El-Kretsens eget arbete. Även om ingen data redovisas för den typen av aspekter så utgör de en del av El-Kretsens arbete. Det är ett sätt att se bortom de egna systemgränserna och där El-Kretsen ser att verksamheten, eller den kunskap som verksamheten genererar, kan bidra till en positiv utveckling.

Läs Hållbarhetsrapporten här.

23 mars 2023:

Kommunstatistiken för 2022 är nu publicerad

Nu har bitarna fallit på plats!

Vi samlar i snitt in nästan 15 kg elektronik per person i Sverige. Nu ligger Kommunstatistiken för 2022 uppe. Klicka här för att kika på hur det ser ut i din kommun.

16 mars 2023:

Återbetalning 2022

Under de närmsta dagarna kommer många av våra kunder få en kreditfaktura, som avser återbetalning av produktöverskott under 2022. Den här kreditfakturan är inte någon rättelse eller korrigering av tidigare fakturor till er, utan avser återbetalning till de producenter som deklarerat i produktgrupper som fått ett positivt resultat.

Dela gärna den här informationen till din ekonomiavdelning:

Fakturan med återbetalning kommer inte ha något PO-nummer, det kommer stå: ”Återbetalning er andel av produktöverskott för 2022”. 

I första hand kan kreditfakturan användas för att betala kommande fakturor. Får ni sällan någon faktura som uppgår till beloppet för krediten, kan ni kontakta vår ekonomiavdelning för att få en återbetalning till ert konto. Ange till vilket bankgiro- eller kontonummer vi ska betala in på.

Och för andra frågor gällande återbetalningen, kontakta El-Kretsens ekonomiavdelning:

ekonomi@el-kretsen.se
08-545 212 90 (vxl)

Vad menas med återbetalning av produktöverskott?

Återbetalningen fördelas på de produktgrupper som har ett positivt resultat, alltså där materialintäkterna översteg kostnaderna för insamling, transport och behandling. Som vinstneutralt bolag sker ingen utdelning till ägarna. Överskottet fördelas i stället till våra kunder. 
Med de stora volymer elavfall som El-Kretsen hanterar har vi också en stark position vid förhandlingar med våra samarbetspartners. Samtidigt som materialåtervinningsprocessen succesivt blivit effektivare har också världsmarknadspriserna på våra material stigit.

15 feb 2023:

El-Kretsen besökte Roslagstulls Återbruk

Mitt inne i Vanadisberget, precis nedanför Johannes Skola, ligger Roslagstulls Återbruk: Återvinningscentralen med det lilla extra! Med neonskyltar, växtväggar och ett stort fokus på återbruk, har Roslagstulls Återbruk verkligen gjort det absolut mesta med att få ett bergrum att kännas som en trevlig och uppmuntrande plats för Stockholmarna att återbruka och återvinna.

El-Kretsens kommunikatörer Therese Holmlund och Malin Fältén, samt koordinator Kim Gashi besökte på tisdagen anläggningen för att uppleva vad som har kallats ”Sveriges häftigaste återvinningscentral”.

Kunskapsrummet ligger en mer ingående artikel om besöket på anläggningen.

8 feb 2023:

El-Kretsen arrangerade workshop för de som arbetar inom återvinningskedjan

Äntligen workshop ”på riktigt”!

Tillsammans är bättre


El-Kretsens workshop, relaterad till insamlingsprocessen av elavfall, genomfördes igår. För ett år sedan blev vi hindrade av pandemin och mötet blev därför online, men nu gick det fint att träffas på kontoret. Stämningen var på topp, många ämnen diskuterades och några fann vi lösningen på direkt i rummet.

El-Kretsens generella insamlingssystem fungerar så att ÅVC samlar in, transportören hämtar upp och kör det till en förbehandlare som sanerar och behandlar produkterna för att skicka vidare till smältverk och liknande. Tre parter som var och en ansvarar för sin delprocess och gör allt för att i slutänden återvinna så stor del av materialet som möjligt.

Några av förväntningarna på dagen var att få prata om och veta mer om:

  • Brandrisk och förebyggande arbete
  • Hur jobbar vi tillsammans? Förståelse för varandra
  • Förbättringsarbete och kommunikation

Listan var ganska lång men vi lyckades beta av det mesta.

Deltagarna fick själva ta upp problem-/riskområden som vi sedan fördelade till fem arbetsgrupper. Grupperna hade representanter från alla delprocesser och det blev många bra diskussioner, även lösningsförslag. Flera bra tips delades både vid mingel och i grupparbeten.

Vi på El-Kretsen kommer nu att sätta ihop resultatet av workshopen till en handlingsplan för 2023 och kommunikationen kring det sker främst i våra nyhetsbrev, vanligtvis en gång per månad. Nyhetsbreven går alltid att läsa i appen Insamlare, under rubriken ”Nyheter”.

Vill du veta mer om brandsläckarna med släckmedlet AVD och erbjudandet hos GPMB Nordic, läs här.

Vi på El-Kretsen är glada och tacksamma för det fina engagemang och den diskussionsglädje vi såg igår. Ännu ett bevis på den kraft som uppstår i möten mellan människor.

Tillsammans är bättre

Stort tack och på återseende!

1 feb 2023:

Fredrik Benson tar över som tillförordnad VD för El-Kretsen

Martin Seeger, VD på El-Kretsen sedan 2012, har av privata skäl begärt att få bli entledigad från uppdraget som VD. Styrelsen beslutade den 16 januari 2023 att Fredrik Benson, tidigare vice VD, från 1 februari 2023 blir tillförordnad VD tills vidare. Fredrik Benson har arbetat för El-Kretsen under många år och är väl förtrogen med verksamheten såväl operationellt som strategiskt. Fredrik har bland annat varit en drivande kraft i den strategi som företaget nu implementerar. Han tar nu över stafettpinnen som ytterst ansvarig, dels för att driva El-Kretsens innovativa hållbarhetsarbete framåt, dels för att fortsatt leda en organisation som varje dag arbetar för att hålla högsta nivå på kvalité, kostnadseffektivitet och inte minst i slutändan miljönytta.

Martin Seeger kommer att kvarstå i organisationen och bistå i arbetet ovan men i en helt ny roll.

Frågor?

Frågor kring detta kan ställas till styrelsens ordförande Bo Thunberg: bo.thunberg@inspiratio.se.

Kontaktuppgifter Fredrik:

E-postadress: fredrik.benson@el-kretsen.se

Telefonnummer: 08-545 216 83

1 dec 2022:

El-Kretsens julgåva

Årets julgåva från El-Kretsen går till Sverige för UNHCR. UNHCR är FN:s flyktingorgan som hjälper i världens svåra konflikter – i städer, läger och avlägsna byar.

14 okt 2022:

International E-Waste Day

IEWD är dagen då vi gemensamt med övriga Europa uppmärksammar vikten av att återvinna elektronik och batterier! Du kan t ex surfa in på The Recyclable Advert och skapa din egen återvinningsbara reklamfilm, där ditt företag kan stå som avsändare. Kul, eller hur?

19 april 2022:

El-Kretsens Hållbarhetsredovisning publicerad

Nu är El-Kretsens Hållbarhetsredovisning för 2021 ute på Kunskapsrummet.

27 jan 2022:

Kan man materialåtervinna CRT-glas bättre?

Hur ska vi på bästa sätt återvinna det CRT-glas som finns kvar i omlopp, och vad gör det för nytta? Läs om det i Kunskapsrummet.