KUNSKAPSRUMMET

Avtalsguiden

Hantering av el- och batteriavfall på ÅVC

Senast uppdaterad: 2023-11-07

ÅVC:er har ca 30 miljoner besök varje år

Avfall Sverige 2022-01-25

Som ett godkänt insamlingssystem ska El-Kretsen se till att det finns insamlingsplatser i varje kommun i Sverige, vilket är grunden till att vi tecknar samarbetsavtal (s.k. Elreturavtalet) gällande varje kommun.

2023-01-01 började det nya Elreturavtalet mellan El-Kretsen och Sveriges kommuner att gälla. Avtalet baseras på det tidigare samarbetet som sträcker sig ända från 2001 och avtalstiden denna gång är 5 år med möjlighet till 5 års förlängning. Denna avtalsguide är ett nytt koncept från och med 2023. Det är en guide för dig som jobbar praktiskt med insamling av elavfall och batterier, där syftet är att förklara rättigheter och skyldigheter i avtalet på ett tydligt sätt.

Avtalet gäller för elavfall och batterier under producentansvaret. Producenterna ansvarar för elutrustningen under och efter dess livstid vilket gör det viktigt att insamlingen av materialet fungerar enligt överenskommelsen mellan El-Kretsen och kommuner samt renhållningsbolag.

Avtalsguiden kan uppdateras löpande under avtalets gång men El-Kretsen kan aldrig uppdatera guiden utan att förändringarna först har godkänts av Elreturrådet.

Innehåll

Klicka på nedan rubriker för att komma direkt till den delen av Avtalsguiden.

Ordlista

Avlämnarintyg

Avvikelser

Batteriavfall

Elavfall

Elprodukter

Elreturrådet

Farligt avfall

Förpackare

Lagerrapport

Lastbärare

Leverantör

Producent

Producentansvar

El-Kretsen: Rättigheter och skyldigheter

Insamlingsplatser

El-Kretsen ska se till att det finns minst en insamlingsplats per kommun i Sverige. I vissa fall kommer El-Kretsen och kommunen överens om att elavfall ska samlas in på flera platser i kommunen.

För att El-Kretsen ska hämta upp, ställs följande krav på insamlingsplatsen:

 • Insamlingsplatsen ska ta emot minst en viss mängd elavfall per år
 • Insamlingsplatsen ska ha möjlighet att lagra elavfallet på ett korrekt sätt
 • Insamlingsplatsen ska ha utrymme och yta som lämpar sig för insamling av elavfall
 • Insamlingsplatsen ska kunna ta emot alla fraktioner

I undantagsfall då kraven inte uppfylls, kan El-Kretsen och kommunen göra en särskild överenskommelse för upphämtning på den platsen. 

Utrustning

El-Kretsen tillhandahåller de lastbärare (elburar, boxar för batterier, lysrör och ljuskällor) som behövs för mellanlagring och transport av fraktion 1-5 samt 10. El-Kretsen ansvarar också för att det finns skyltar som fästs på lastbärararna. El-Kretsen bekostar vermikulit, men ÅVC:n behöver själv göra beställningen.

El-Kretsen tillhandahåller med en brandsläckare för litiumbatterier per ÅVC. Behövs påfyllning, beställer och betalar ÅVC:n ytterligare brandsläckare själv.

Här kan du beställa brandsläckare med rabatt.

Kostnadsfri avlämning

Kyl och frysprodukter

El-Kretsen ska enligt lag kunna hänvisa verksamheter till särskilda platser i varje kommun för kostnadsfri avlämning av el- och batteriavfall. Dessa platser utgörs av minst en ÅVC per kommun. Verksamheten som lämnar på ÅVC ska uppfylla följande krav:

 • Lämna enbart elektronik
 • Ha med sig avlämnarintyg
 • Följa samma regler som andra avlämnare, gällande t ex att lämna kylskåp enligt reglerna

El-Kretsen får också hänvisa personer med elavfall från hushåll till kostnadsfri avlämning på samtliga ÅVC:er.

Upphämtning

Baserat på information från ÅVC:ns lagerrapporter ordnar El-Kretsen med och betalar för att hämta upp återvinningscentralens elektronik- och batteriavfall, och ser till att materialet återvinns på ett ansvarsfullt sätt. Avfallet hamnar i El-Kretsens ägo när det placerats i lastbäraren eller på den plats som bestämts tillsammans med ÅVC:n.

Statistik

El-Kretsen sammanställer statistik över den mängd elavfall som hämtats från återvinningscentralen löpande. Statistiken finns att hämta närsomhelst i Hämtplatsportalen, under Statistik – Orderhistorik. En gång om året sammanställer El-Kretsen hur avfallet behandlats och vilka återvinningsresultat som nåtts, denna sammanställning utgör underlaget för vad kommunen sedan ska fakturera.

Vermikulit

Vermikulit är ett mineral som expanderar när det hettas upp. Det används som isoleringsmaterial i många olika sammanhang. För transporter av batterier har Vermikuliten flera syften; det verkar stötdämpande, absorberande, svårbrännbart och isolerande. Dessa egenskaper minskar risken för att batterierna skadas under transporten och om en brandfarlig reaktion skulle ha startat i ett batteri så skyddar Vermikuliten mot att reaktionen ska spridas till fler batterier.

Vermikulit ska användas i boxen för fraktionen Litiumbaserade batterier. ÅVC beställer själv mer Vermikulit vid behov. Detta görs genom en lagerrapport, som du enklast gör via Insamlare-appen (går också att göra via Hämtplatsportalen).

Producentansvar

El-Kretsen företräder anslutna producenter i diskussioner med ÅVC:n gällande producentansvaret.

ÅVC: Rättigheter och skyldigheter

Mer specifik information om de olika fraktionerna (gällande t ex kapacitet, sortering, etc) finns under rubriken Hantering på ÅVC.

Avlämning: Hushåll

Personer med el- och batteriavfall från hushåll får kostnadsfritt lämna avfallet till ÅVC:n.

Rätten att begränsa sin mottagning till rimliga mängder med hänvisning till platsbrist gäller även för mottagning av avfall från hushåll. Se mer under Avlämning: Verksamhet.

Avlämning: Verksamhet

Producenter som är anslutna till El-Kretsen får hänvisa verksamheter till särskilda ÅVC:er för kostnadsfri avlämning av el- och batteriavfall. Verksamheten visar upp sitt avlämnarintyg och QR-kod som skapats i appen ”Verksamhetsavfall” eller på vår webb här. QR-koden läses enkelt av på ÅVC med hjälp av appen ”Insamlare”.

Verksamheter följer självklart samma regler som andra avlämnare.

Om ÅVC:n exempelvis har begränsat med plats, har kommunen rätt att begränsa sin mottagning till att bara ta emot rimliga mängder. Rimliga mängder kan variera från fall till fall men som riktmärke anges att maxvolym per besök och vecka för inlämning är totalt: 1 kubikmeter diverse elektronik; 10 enheter kyl och frys; och 10 enheter stora vitvaror.

Lagerrapportering

ÅVC:n ansvarar för att lagerrapportera ofta och rätt. Lagerrapporten görs i Insamlare-appen eller i Hämtplatsportalen. ÅVC:n ansvarar för att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade. Transportåkeriet följer takten och fyllnadsgraden på ÅVC och planerar hämtning efter det. En uppdaterad information via bra lagerrapportering ger bättre precision när hämtning behövs och dessutom bidrar det till effektivare och miljösmarta transporter.

Skulle det trots allt finnas behov för extra upphämtning så kontakta oss.

Avvikelserapportering

Om en avvikelse uppstått i El-Kretsens insamlingssystem, t ex att en lastbärare inte går att fälla upp eller något annat som är sönder eller inte fungerar, så rapporteras detta i appen ”Insamlare”. Klicka på ”Rapportera en avvikelse” för att komma till Avvikelseformuläret:

 • Välj typ av avvikelse
 • Beskriv avvikelsen
 • Bifoga gärna ett foto.

Du kan t o m läsa in beskrivningen på din avvikelse genom att klicka på mikrofonsymbolen i din mobil! (s.k. diktera) Passa gärna på att också lämna ett förbättringsförslag till oss (antingen på sista sidan ”Förbättringsförslag” eller genom att välja Förbättringsförslag som din avvikelsetyp).

Gör avvikelsen så snart du kan för en bättre hantering. Avvikelserapporterna ligger till grund för korrigerande åtgärder och stärker förbättringsarbetet.

Rapportering till Naturvårdsverket

Om kommunen/avfallsbolaget har ett ombudsavtal med El-Kretsen, så sköter El-Kretsen ÅVC:ns vidarerapportering till Naturvårdsverket.

Avlämnarintyg

ÅVC:n kontrollerar att verksamhetsavfallet överensstämmer med avlämnarintyget, genom att scanna avlämnarens QR-kod (alt. fylla i avlämnarintygID:t och klicka på Registrera) i Insamlareappen. För enklare hantering, kan ÅVC:n gärna tipsa företag att använda Verksamhetsavfallsappen.

Förpackning av litiumbatterier

ÅVC:n måste säkerställa att litiumbatterierna är förpackade enligt El-Kretsens instruktioner när de hämtas upp av El-Kretsens transportör, eftersom de klassas som farligt gods på väg (ADR). Bl. a innebär det att man använder vermikulit för att skydda batterierna. ÅVC:n beställer själva påfyllning av vermikulit, och El-Kretsen står för kostnaden.

Väderskydd

ÅVC:n ansvarar för att elavfallet står väderskyddat och behandlas på det sätt som bestämts tillsammans med El-Kretsen.

Felavlämning

ÅVC:ns uppgift är alltid att vägleda och instruera avlämnaren, så att avlämnaren gör rätt från början, både genom att själv visa och/eller med skyltar. ÅVC ska endast rätta till felavlämnat elavfall om det utgör en risk såsom brandfara, kontaminering eller liknande.

Öppettider/nycklar

Hämtning på ÅVC görs inte alltid under öppettider. När en sådan överenskommelse gjorts är det viktigt att ha en nyckel/kod-rutin överenskommen med hämtande åkeri, redan innan hämtningen. En bra nyckelrutin höjer säkerheten och minskar antalet bomkörningar.

Lastning

ÅVC:n ansvarar för att transportören ska ha plats att komma in med både bil och släp, alternativt ska släpet kunna parkeras direkt i anslutning till lastningsplatsen. I de fall transportören inte kommer in med truck eller kran, ansvarar ÅVC:n för att materialet blir tillgängligt för lastning.

Stöldskydd

Det är viktigt att ÅVC:n placerar El-Kretsens lastbärare så att de står väl synligt för personal på ÅVC eller är inlåst. Särskilt över natten. Den geografiska placeringen är viktig för att minska risken för det vi kallar ”tillfället gör tjuven”. Tips på förebyggande åtgärder och goda exempel för stöldskydd kan El-Kretsen bidra med. Om en ÅVC är drabbad av återkommande stölder och/eller hot kan det behövas t ex kameror eller belysning, varpå El-Kretsen kan hjälpa med en del av finansieringen. I dessa fall ska polisanmälan gjorts, och bevis finnas för att stölderna är riktade mot just elavfallet. Eventuell ersättning beslutas från fall till fall.

De olika fraktionerna

Fraktion 1

Raka lysrör, minst 60 cm långa och max 200 cm

Fraktion 2

Ljuskällor, Lågenergi- och glödlampor, lysrör max 60 cm, led och övriga lampor

Fraktion 3

Bildskärmsprodukter

Fraktion 4a

Små och medelstora apparater, produkter med sladd

Fraktion 4b

Små och medelstora apparater, produkter med batteri

Fraktion 5a

Batterier, blandade inklusive knappceller och stavbatterier

Fraktion 5b

Batterier, litiumbaserade, ej knappceller eller stavbatterier

Fraktion 6

Stora vitvaror, spisar, tvätt- och diskmaskiner samt dylikt

Fraktion 7

Kylskåp, frysar samt annat elavfall med köldmedium inklusive kylmöbler/kyldiskar och liknande från verksamheter

Fraktion 8

Skrymmande elavfall

Fraktion 9

Elprodukter för återbruk

Fraktion 10

Små industribatterier och stora konsumentbatterier

Över en fjärdedel av Sveriges ÅVC:er använder Insamlare-appen

Hantering på ÅVC: Fraktion 1-5+10

Fraktionerna sorteras i El-Kretsens lastbärare (bur eller box).

Sortering

Diverse elektronik delas upp i produkter med batterier och produkter med sladd. Batteriprodukter, där batterier sitter kvar eller sitter fast, ska alltså sorteras separat från de med sladd. Batteriproduktssorteringen kommer börja ske gradvis under 2023, och El-Kretsen återkommer i god tid med exakt datum för när det ska börja implementeras.

Elprodukterna ska lämnas in i sin helhet: Med sladd, kontakter, batterier, dammsugarslang, påse osv.

Elavfall som sticker upp ur buren ska inte blandas med annat elavfall, men kan fyllas med samma sorts produkter, t ex TV-skärmar. Vid lagerrapportering rapporteras buren då som Skrymmande elavfall. Läs mer i avsnittet Hantering på ÅVC: Fraktion 6-8, under rubriken Fraktion 8: Skrymmande elavfall.

Lastbärare

El-Kretsen ser till att det finns och betalar för lastbärare. El-Kretsen betalar för lastning. ÅVC:n ansvarar för att det finns platser att ställa alla fraktioner på och säkerställer att lastbärarna bara används för just elavfall.

Väderskydd och behandling

ÅVC:n ansvarar för att diverse elektronik, ljuskällor, lysrör och batterier står väderskyddat (dvs under tak eller liknande) på hårdgjord mark. I de fall locket är själva väderskyddet är det viktigt att tänka på att hålla locket stängt vid regn och snöfall. Observera att elavfall som lämnats till El-Kretsen inte får demonteras eller bortföras. Rangera om på ytan kan man dock alltid göra. Tänk på att alltid hantera materialet varsamt.

Säkerhet och brandrisk

Diverse elektronik bör förvaras i låst utrymme/låsbara behållare på grund av stöldrisk. Dessutom ska det finnas litiumbrandsläckare nära batteriboxarna.

Batterier ska gärna lagras enskilt, på säkert avstånd från andra eventuella tänd- eller bränslekällor.

Det ska finnas litiumbrandsläckare nära batteriboxarna.

Lastning

El-Kretsens transportörer ansvarar för lastning och tar med sig hela produkten. Om delar faller ur eller av vid lastning, så ska transportören alltså ta med sig det.

Städning ÅVC/Transportör

ÅVC

ÅVC:n ansvarar för att i förebyggande syfte guida avlämnare för att undvika skador och underlätta hantering och lastning. Om produkterna ändå går sönder, så att glaskross, lösa delar eller annat efterlämnat skräp (som plast och papper) ligger på uppställningsplatsen, så är det ÅVC:ns ansvar att städa upp det.

Transportör

Transportörens ansvar att städa upp tar vid först när denne hämtar upp produkterna. Det innebär att transportören tar med sig delar som faller av. Om hämtningen/lastningen ger upphov till kross så kan ÅVC-personalen kan tillfrågas om lämplig avlämningsplats för transportören att lämna kross-skräpet.

Avvikelserapportering

Om en avvikelse uppstått i El-Kretsens insamlingssystem, t ex att en lastbärare inte går att fälla upp eller något annat som är sönder eller inte fungerar, så rapporteras detta i appen ”Insamlare”. Klicka på ”Rapportera en avvikelse” för att komma till Avvikelseformuläret:

 • Välj typ av avvikelse
 • Beskriv avvikelsen
 • Bifoga gärna ett foto.

Du kan t o m läsa in beskrivningen på din avvikelse genom att klicka på mikrofonsymbolen i din mobil! (s.k. diktera) Passa gärna på att också lämna ett förbättringsförslag till oss (antingen på sista sidan ”Förbättringsförslag” eller genom att välja Förbättringsförslag som din avvikelsetyp).

Gör avvikelsen så snart du kan för en bättre hantering. Avvikelserapporterna ligger till grund för korrigerande åtgärder och stärker förbättringsarbetet.

Fraktion 10: Små industribatterier eller stora konsumentbatterier

Stora industribatterier

Fraktionen ingår i avtalet men kommer bara avlämnas/tas emot på de ÅVC:er som kommunen själva har angett i avtalet, normalt samma plats där verksamhetsavfall tas emot.

Dessa batterier hanteras idag på samma sätt som Litiumbaserade batterier, dvs förpackas i El-Kretsens batteribox tillsammans med vermikulit. Små industribatterier och stora konsumentbatterier är sådana batterier som kommer från hushåll men som är större än de batterier som normalt förekommer i insamlingen. Det kan exempelvis vara batterier från elcyklar, sparkcyklar, back-up batterier för datorer eller liknande. Ungefärlig vikt är 5-12 kg (maxvikt 12 kg). Observera att en ÅVC aldrig ska ta emot batterier som är skadade.

El-Kretsen samlar inte in: batterier till startmotorn i bilar, eller stora industriella batteripack med flytande vätska.

Batterier inom Fraktion 10 som lämnas av en verksamhet:

 • Varje ÅVC anger sina egna begränsningar för mängd batterier som tillåts från företag vid samma avlämningstillfälle.
 • Företaget ska ha utfört en riskbedömning enligt ADR.
 • Företaget får endast lämna batteriet om det är helt oskadat.

Skyltmaterial

Skyltmaterial med sorteringsanvisningar för de olika fraktionerna kan kostnadsfritt beställas här. Det finns också informationsmaterial om appen ”Verksamhetsavfall” här.

Notera att du nu kan rapportera en avvikelse genom att klicka på ”Rapportera en avvikelse” i Insamlareappen och fylla i Avvikelseformuläret.

En skadad kyl/frys-produkt kan påverka klimatet lika negativt som ett koldioxidutsläpp på över fyra ton!

Hantering på ÅVC: Fraktion 6-8

Fraktion 6-8 hanteras normalt som löskolli.

Mottagning på ÅVC

ÅVC har rätt att neka verksamheter att dumpa produkter på platsen, som till exempel att tippa av. För att produkterna ska kunna återvinnas är det viktigt att kylar och frysar inte skadas väsentligt under insamlingsprocessen. Att mottagningen på ÅVC sker i enlighet med avtalet är viktigt för att återvinningsflödet ska fungera, att materialet kan tas till vara och saneras på rätt sätt. ÅVC bör inte acceptera mottagning av kyl och frys som inte tömts på sitt innehåll så som gammal mat eller annat som inte tillhör produkten som sådan. Att hantera produkterna med lastmaskin på platsen är inte tillåtet.

Kapacitet

ÅVC:n ska (utan väderskydd) kunna få plats med minst 80 enheter av kyl/frys, samt 80 enheter av stora vitvaror. Antalet produkter ligger till grund för hur El-Kretsen har byggt upp sina transportlösningar. Därför har ÅVC:n inte rätt att ändra sin kapacitet utan särskilt godkännande från El-Kretsen.

Sortering

ÅVC:n ansvarar för att ge avlämnaren korrekta instruktioner för avlämning, så att enheterna inte går sönder. Elavfallet får inte demonteras eller lämna ÅVC:n utan tillstånd från El-Kretsen.

Elprodukterna ska lämnas in i sin helhet: Med sladd, kontakter, plast- och metalldelar osv. Fraktionerna får inte lastmaskinpackas. Kyl och frys ska stå upprätt med dörrarna mot varandra.

Väderskydd och behandling

Fraktionerna placeras på hårdgjord och plan mark, utan lutning. Just plan yta är extra viktig för säker och effektiv lastning. Saknas väderskydd (tak eller liknande), får produkterna enligt lag inte stå längre än 60 dagar.

Observera att elavfall som lämnats till El-Kretsen inte får demonteras eller bortföras. Rangera om på ytan kan man dock alltid göra. Tänk på att alltid hantera materialet varsamt och att särskilja de olika fraktionerna från varandra.

Borttransport

El-Kretsen ansvarar för att ej väderskyddade fraktioner hämtas inom 60 dagar (baserat på lagerrapportering). Trasigt och exponerat avfall prioriteras vid upphämtning.

ÅVC:n kan beställa total tömning av ytan vid särskilda tillfällen, till exempel när platsen behöver städas helt. Maila då till transport@el-kretsen.se och meddela varför ni behöver tömning.

Fraktion 8: Skrymmande elavfall

Skrymmande produkter

Bubbelbadkar, möbler med inbyggd elektronik eller liknande som inte får plats i elburen kan hänvisas till kommunens plats för mottagning av verksamhetsavfall. Det skrymmande elavfallet ställs i första hand i en bur om den får plats (det är i detta fall OK att produkten sticker upp över kanten). Det får då endast vara skrymmande produkter, av liknande sort, i den buren. Från och med den 8 juni 2023 går det att lagerrapportera Skrymmande elavfall som en egen fraktion. Buren lagerrapporteras som vanligt via Insamlareappen, som Fraktion 8, Skrymmande elavfall.

Om produkten inte får plats i en bur ska den ställas på pall.

Lagerrapportera det som står på pall i en separat lagerrapport, under Fraktion 8, Skrymmande elavfall. Skriv följande information i meddelanderutan:

 • Pall
 • Produkttyp
 • Mått
 • Ungefärlig vikt

Städning ÅVC/Transportör

ÅVC

ÅVC:n ansvarar för att i förebyggande syfte guida avlämnare för att undvika skador och underlätta hantering och lastning. Om produkterna ändå går sönder, så att glaskross, lösa delar eller annat efterlämnat skräp (som plast och papper) ligger på uppställningsplatsen, så är det ÅVC:ns ansvar att städa upp det.

Transportör

Transportörens ansvar att städa upp tar vid först när denne hämtar upp produkterna. Det innebär att transportören tar med sig delar som faller av. Om hämtningen/lastningen ger upphov till kross så kan ÅVC-personalen kan tillfrågas om lämplig avlämningsplats för transportören att lämna kross-skräpet.

Lastning

El-Kretsens transportörer ansvarar för lastning och tar med sig hela produkten. Om delar faller ur eller av vid lastning (t ex dörrar), så ska transportören alltså ta med sig det.

Det har förekommit flera fall där ugnsluckor gått sönder/krossas eller kylskåpskylslingor klämts åt. Därför är det viktigt att i de fallen gripklo används, måste lastning ske extra varsamt.

Skyltmaterial

Skyltmaterial med sorteringsanvisningar för de olika fraktionerna kan kostnadsfritt beställas här. Det finns också informationsmaterial om appen ”Verksamhetsavfall” här.

Insamling av specifika produkter

Ibland är det inte självklart i vilken fraktion produkter ska sorteras. Här har vi några vanliga exempel på svåra produkter och hur de ska sorteras.

Exempel som går i Diverse elektronik

Skrymmande elektronik som inte går ner i elburen

Exempel som går i Stora vitvaror

Exempel som går i Kyl & Frys

Detta tar El-Kretsen inte emot

Återbruk

El-Kretsen kommer under avtalsperioden jobba för att utveckla olika lösningar och samarbeten med de kommuner som visat intresse för detta.

KUNSKAPSRUMMET