Certifieringar

Vi har alltid ställt höga krav på våra samarbetspartners och kräver att samtliga följer CECED:s (The European Committee of Domestic Equipment Manufacturers) uppförandekod, eller code of conduct. I korthet innebär den att vi säkerställer att våra partners följer samma etiska riktlinjer som exempelvis förbjuder barnarbete, främjar rättvisa löner och motverkar diskriminering.

För att ytterligare höja nivån på vårt arbete jobbar vi även löpande med att alla kontrakterade återvinnare ska vara certifierade enligt någon av de europeiska standarderna CENELEC eller WEEELABEX. Om en leverantör inte har certifierat sin verksamhet inom två år från kontraktsstart så sägs avtalet med El-Kretsen upp. Styrkan med certifieringarna är möjligheten att kunna jämföra både anläggningar och länder mellan varandra eftersom kraven är harmoniserade. På det här sättet kan vi påverka utvecklingen av återvinningssystem i övriga Europa och öka möjligheten att se till att allt går rätt till.

Verktyg för säkerställning

Utöver dessa certifieringar redovisar våra leverantörer sina flöden i verktyget WF-RepTool. Här lämnar de information kring material, mottagare och vilka processer materialet genomgår. Med hjälp at detta kan vi följa upp återvinningsgraderna och se i vilka länder eller hos vilka aktörer vårt material hamnar. Detta gör att vi till exempel kan garantera att vårt material inte säljs obehandlat till länder som inte har ett lika starkt kontrollsystem. Varje år genomför vi kontroller på de leverantörer inom alla olika fraktioner som utför förbehandling av material för att garantera att alla krav uppfylls och processen går rätt till.

Tillsammans med våra leverantörer ser vi det som positivt att ta ett regelverk med tydliga och riktlinjer. Det ger oss möjligheten att krav på varandra och tillsammans kunna arbeta säkert och effektivt mot schysstare villkor och en bättre miljö.