Hållbarhetspolicy

El-Kretsen medverkar till en hållbar utveckling genom att samla in och återvinna elavfall och batterier under producentansvaret. Återvinningen och återanvändningen av värdefulla resurser reducerar användning av jungfruligt material.

Genom kunskaps- och teknikutveckling driver El-Kretsen på branschen mot en cirkulär ekonomi. El-Kretsens verksamhet baseras på tillämpliga lagar och regler, uppsatta mål samt dialog med intressenter. På det sättet uppfyller vi kundernas krav och förväntningar gällande insamling och återvinning samtidigt som vi lever upp till övriga intressenters krav på miljö och kvalitet.

Smart, Tryggt och Hållbart

El-Kretsens ledord

Våra mål ska vara utformade på ett sådant sätt att vi:

  • Ständigt förbättrar kvaliteten inom ramen för vår verksamhet
  • Kontinuerligt vidtar förebyggande åtgärder i avsikt att minska vår miljöpåverkan

Vi når detta genom att:

  • Involvera alla medarbetare och ge dem förutsättningar att fullgöra sina ansvarsområden
  • Utveckla våra processer genom ständiga förbättringar, vilket gör att vi förebygger miljöpåverkan, kvalitetsbrister och arbetsrelaterade skador
  • Via kunskapsmaterial och workshops medvetandegöra och kompetensutveckla både internt och externt
  • Via Forskning och Utveckling driva hållbara lösningar inom ramen för vår verksamhet
  • Samarbeta med intressenter för att utvecklas och tillsammans förbättra insamlingskedjan som helhet
  • Implementera rutiner som säkerställer att lagar och regler för insamling och återvinning efterlevs

El-Kretsens ledning kommer att verka för att denna policy är kommunicerad, förstådd, implementerad och efterlevs inom hela företaget. Våra ledord är: Smart, Tryggt och Hållbart.

Ladda ner Hållbarhetspolicyn som PDF.