Producentansvar från A till Ö

EU beslutade 2005 om ett direktiv som gör att den som sätter elutrustning på marknaden är ansvarig för produkten under och efter dess livstid, det hela kallas producentansvar. Som producent på den svenska marknaden räknas svenska tillverkare som säljer sin vara i Sverige, den importör som i första led för in en vara till Sverige och de utländska företag som säljer direkt till en slutanvändare. Sverige föregick direktivet och skapade en förordning som hade samma budskap redan 2001 – då El-Kretsen bildades, ett direktiv om batterier tillkom 2009.

Nedan listas de termer du kommer att komma i kontakt med:

Certifikat

El-Kretsen ställer ut ett certifikat till anslutna företag som visar att de uppfyller insamlingsdelen i producentansvaret. Något som kan vara värdefullt för dig att visa internt eller i samband med upphandlingar, där det ofta efterfrågas. Certifikatet hittar du under rubriken "Mitt konto" i Deklarationsportalen.

Deklarationsportalen

Alla våra kunder har en egen deklarationsportal. Där finns prislistor, produktbibliotek, mer information om hur man deklarerar med mera. Där finns också certifikat, dina gamla deklarationer och statistik knutet just till ditt företag.

Egen återvinning

Anslutna företag har möjlighet att söka ersättning för produkter som de har återtagit och i egen regi återvunnit från sina kunder i Sverige, som direkt följd av nyförsäljning.

Export

Till El-Kretsen deklarerar man endast det som sätts på den svenska marknaden. För deklarerade mängder som i ett senare skede exporterats har du som kund möjlighet att göra en särskild exportdeklaration för att på så sätt få tillbaka miljöavgiften.

Säljer du produkter på distans, direkt till slutförbrukare i annat EU land, ska dessa mängder heller inte deklareras till El-Kretsen. Däremot omfattas du av kravet om producentrepresentant.

Behöver du hjälp med vad som gäller i andra länder eller om du behöver anlita en tredje part för att ansluta dig och deklarera mängder i andra länder så finns en rad olika konsultfirmor som sköter sådant. Vi på El-Kretsen rekommenderar att ni kontaktar El-Kretsen egna paraplyorganisation WEEE Europe.

Finansiell garanti

Mellan åren 2005 och 2015 fanns ett krav om att varje producent som satte konsumentelutrustning på marknaden också måste ha en finansiell garanti. Det är ett ekonomiskt säkerställande om att produkten skall kunna lämnas in och återvinnas även i det fall företaget inte längre finns kvar vid den tidpunkt då produkten förväntas bli avfall. Från och med 2016 ställs kravet om den finansiella garantin i stället på oss som insamlingssystem.

Förordning

Lagstiftningarna gällande producentansvar för elutrustning och batterier, samt deras relaterade lagstiftningar kallas förordningar. Du hittar dem här.

Import

Med import avses även EU-länder. Producent är med andra ord den som i första led för in en produkt eller ett batteri som omfattas av förordningen till Sverige oavsett vilket land produkten kommer ifrån.

Industri- och elbilsbatterier

El-Kretsen erbjuder en hållbar insamlingslösning för den nya generationens industribatterier. Det innebär att vi hjälper producenten att tillgodose såväl lagstadgade krav som logistiska och miljömässiga utmaningar. Läs mer här.

Kategorier

Elprodukter delas in i sex olika kategorier:

  1. Temperaturregleringsutrustning

  2. Bildskärmar

  3. Lampor

  4. Stor elutrustning

  5. Liten elutrustning

  6. Liten IT-och telekommunikationsutrustning

El-Kretsen har även en kategori för batterier.

Är man osäker var en viss produkt hör hemma så går det att söka i El-Kretsens Produktbibliotek.

Miljöavgift

El-Kretsen har två inkomstkällor: dels försäljning av material, dels miljöavgifter från producenter. Olika produkter kostar olika mycket att transportera, miljösanera och återvinna. Av den anledningen skiljer sig miljöavgiften från en kategori till en annan. I det fall en produkts materialvärde överstiger kostnaderna för insamling och återvinning så går vinsten tillbaka till dig som producent. El-Kretsens prislista finns i Deklarationsportalen.

Märkning

Elutrustning och batterier måste märkas med en överkryssad soptunna.

Hämta symbolen överkorsad soptunna i EPS och PNG.

För exakt information gällande märkningen hänvisar vi till Naturvårdsverket.

Nyhetsbrev och aviseringar

El-Kretsen skickar kontinuerligt ut information via mail till alla kunder. Det kan vara information om förändringar i lagstiftning eller i produktlistan såväl som prisjusteringar som kommer eller nya tjänster som erbjuds.

Producent

Producenter är alla företag som tillverkar eller låter tillverka elektronik eller batterier i sitt eget namn. Även de som i första led importerar sådana varor till Sverige och gör dem tillgängliga på den svenska marknaden räknas som producenter.

Du räknas också som producent om du säljer elektronik på distans till användare i andra EU-länder. Utländska leverantörer inom EU kan ta över producentansvaret från den svenska importören men måste då ha ett juridiskt ombud i Sverige, en så kallad producentrepresentant.

Producentrepresentant

Svenska företag som säljer produkter på distans, direkt till slutförbrukare i annat EU land, ska enligt förordningen för elutrustning meddela Naturvårdsverket hur man har löst producentansvaret i mottagarlandet. Mer information om hur det fungerar finns i Naturvårdsverkets guide.

Produktbibliotek

Anslutna kunder deklarerar det som sätts på marknaden i en deklarationsportal. Där finns också ett produktbibliotek där man kan söka på enskilda produkter för att se i vilken kategori de hör hemma.

Produkt- och avgiftslista

Produkt- och avgiftslistan (prislistan för deklarationskunder) finns i Deklarationsportalen under "Prislistor".

Rapportering till Naturvårdsverket

Varje år vill Naturvårdsverket veta hur mycket du som kund satt på marknaden. Om du har annan elutrustning än konsumentelutrustning vill de även se hur mycket du samlat in och hur du hanterat det insamlade materialet. Som ansluten kund till El-Kretsen så sköter vi hela den biten åt er, dessutom kostnadsfritt, då du tecknar Rapporteringsavtal. Din samlade årsrapport med försålda, insamlade och behandlade mängder finns på din deklarationsportal.

Rapporteringsavtal

Kostnadsfri tjänst för dig som vill att vi sköter er årliga rapportering till Naturvårdsverket. När du tecknat anslutningsavtal för produkt och/eller batteri är det också möjligt att teckna rapporteringsavtalet som tilläggstjänst.