Så mycket som 95% återvinns!

Olika batterier kräver olika processer, men alla kan återvinnas.

Batterier samlas in dels via El-Kretsens 10000 batteriholkar, men också från alla insamlade produkter som har inbyggda batterier. Batterier har olika egenskaper som måste tas hänsyn till i återvinningsprocessen. Därför sorteras de i olika fraktioner. Metaller och plaster materialåtervinns medan miljöfarliga ämnen såsom kvicksilver fasas ut ur kretsloppet.

Ett exempel är Kadmiumbatterier som oftast sitter i äldre verktyg. Materialet som går att återvinna består av 35% nickel, 45% kadmium, 15% järn och 5% kobolt. Resten av batteriet återvinns som energi, eller tas om hand och förvaras på ett säkert sätt.

Läs mer om olika typer av batterier och hur de återvinns!