Vad gäller vid transport av farligt avfall?

Vad ska dokumenteras inför transport?

Transportdokument

Farligt avfall: När farligt avfall transporteras inom Sverige ska det åtföljas av ett transportdokument.

Eventuella ändringar i reglerna bestäms av Naturvårdsverket.

Farligt avfall som har producerats av hushåll

Skyldigheten att upprätta transportdokument gäller endast sådan hantering som sker efter att det farliga avfallet har:

 1. 1. Sorterats ut från annat avfall.
 2. OCH
 3. 2. Tagits emot av någon som för sin hantering av avfallet har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs.

Transportdokumentet ska tas fram av:

Den som i en yrkesmässig verksamhet lämnar avfallet utan att själv vara transportör (lämnaren) och den som tar emot avfallet från lämnaren för transport.

Den som i en yrkesmässig verksamhet transporterar avfall som har lämnats av hushåll.

Den som själv transporterar avfall som uppkommit i den egna yrkesmässiga verksamheten.

Transportdokumentet ska vara undertecknat av den som ska transportera avfallet och (om sådan finns) lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska det skrivas under med en elektronisk underskrift.

Avfallstyp

Avfallets vikt i kg

Datum för transport

Från vilken ursprunglig plats och till vilken slutlig plats avfallet transporteras

Transportör

Lämnare och slutlig mottagare (om sådana finns)

Vilka tillstånd krävs för transport av farligt avfall?

Transportörer

Den som yrkesmässigt samlar in farligt avfall

Transportör som transporterar farligt avfall

Transportör som är tillståndspliktig

5 kap. 1 §

Det krävs ett särskilt tillstånd för att:

 1. 1. Yrkesmässigt transportera avfall.
 2. OCH
 3. 2. Transportera avfall som har uppkommit i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet om:

Transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 10 ton eller mer än 50 kubikmeter avfall.

Transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 100 kg eller mer än 100 liter farligt avfall.

Avfallet innehåller kvicksilver och utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor .

Avfallet innehåller cyanid , kadmium eller en PCB-produkt .

Tillstånd får endast ges om sökanden har:

 1. 1. Personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att transportera det avfall som avses med ansökan på ett tillfredsställande sätt från hälso- och miljöskyddssynpunkt.
 2. OCH
 3. 2. De tillstånd som krävs för verksamheten enligt annan lagstiftning.

ELLER

Transportör som är anmälspliktig

5 kap. 7 eller 8 §

Den som ska transportera farligt avfall som har uppkommit i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet ska anmäla detta till Länsstyrelsen i det län där:

 1. 1. Sökandens verksamhet har sitt säte.
 2. ELLER
 3. 2. Sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet.

Detta gäller inte transporter som kräver tillstånd eller som utförs av någon som har tillstånd (enligt Transportör som är tillståndspliktig).

Om sökandens verksamhet har sitt säte och sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet utomlands , ska anmälan göras till Länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas.

Naturvårdsverket bestämmer om eventuella undantag från anmälningsplikten:

 1. 1. Detta gäller inte yrkesmässiga transporter av farligt avfall.
 2. ELLER
 3. 2. Transporter av avfall inom ramen för en egen verksamhet där transport av avfall är normalt och regelbundet förekommande .

För återkommande transporter som omfattas av anmälningsplikt är det tillräckligt att anmälan görs vart femte år.

Anteckna följande innan transporten börjar:

För varje typ av farligt avfall

Från vem och från vilken plats avfallet ska transporteras

Datum för transport

Transportsätt

Avfallets vikt i kg

Till vem och vilken plats avfallet ska transporteras

Om avfallet transporteras av flera transportörer ska anteckningarna endast omfatta din del av transporten

Spara anteckningarna i minst tolv månader

Du som antecknat ska ge tidigare avfallsinnehavare och Naturvårdsverket möjlighet att ta del av innehållet i anteckningarna.

Den som har lämnat felaktiga uppgifter till avfallsregistret ska så snart som möjligt elektroniskt lämna korrekta uppgifter.

Skyldighet att anteckna gäller inte:

Den som producerat avfallet

Den som samlat in avfallet

Den som behandlat avfallet

Anteckningsskyldig som avfallsproducent eller insamlare

Farligt avfall som har producerats av hushåll

Skyldigheten att anteckna och lämna uppgifter till avfallsregistret gäller inte:

Transport till en stationär bemannad insamlingsplats där avfall tas emot direkt från hushåll (återvinningscentral).

Undantaget gäller endast transporter som utförs av kommunen/anlitas av kommunen från:

 1. 1. En obemannad insamlingsplats eller mobil bemannad insamlingsplats där kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall.
 2. ELLER
 3. 2. En fastighet där avfallet har producerats.

Farligt avfall som har producerats av hushåll

Anteckningarna ska ske senast två dagar efter att avfallet har lämnats till en behandlare om avfallet transporteras direkt till en behandlare från:

 1. 1. En obemannad insamlingsplats eller mobil bemannad insamlingsplats där kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall.
 2. ELLER
 3. 2. En fastighet där avfallet har producerats.