Vanliga frågor

Vad är ett avlämnarintyg?

Ett avlämnarintyg ger verksamheter rätt att, i El-Kretsens regi, lämna elavfall från El-Kretsens anslutna producenter direkt till en anvisad insamlings-eller förbehandlingsanläggning.

När du skapar ett avlämnarintyg blir du ombedd att fylla i vilken typ av elavfall du vill lämna, dess uppskattade vikt, var avfallet uppstod samt kontakt- och företagsuppgifter.

Dessa uppgifter krävs för att vi ska kunna rapportera insamling enligt Avfallsförordning SFS 2020:614 6 kap. 3 §. Motsvarande uppgifter behöver ni själva rapportera som Avfallsproducent och eventuellt transportör enligt Avfallsförordning SFS 2020:614 6 kap. 1-2 §, undantag eget producerat avfall se 2 § pkt 5.

Efter att du fyllt i och skickat in formuläret får du ett e-post med ett ordernummer, sammanställda uppgifter och en anvisning till den insamlingsanläggning (mottagare) som hanterar just ditt avfallsslag i ditt område. Observera att meddelandet innehåller viktig information om den plats du ska lämna ditt avfall. Meddelandet har även bifogat en fil innehållande QR-kod (AvlämnarID) samt en sammanställning av ditt avlämnarintyg i pdf-format.

Avlämnarintyget (QR-kod) behöver du visa upp hos mottagaren för att få lämna materialet kostnadsfritt.

Med efterfrågade uppgifter redan insamlade kan mottagaren registrera ditt intyg med smartphoneapplikationen ”Insamlare” och ingen ytterligare datainsamling eller registrering behövs av er på avlämningsplatsen.

Vi har utvecklat appen Verksamhetsavfall som gör att du lättare och snabbare kan lämna av ditt farliga avfall. Genom att använda vår app görs registreringen till Avfallsregistret automatiskt. Dessutom samlas alla avlämnarintyget på ett och samma ställe.

Jag kör elavfall åt min kund som inte är en verksamhet, utan ett hushåll. Varför måste jag lämna mina uppgifter och visa ett avlämnarintyg?

Alla verksamhetsutövare som ska överlämna/avlägsna farligt avfall måste registrera denna transaktion i registret för farligt avfall. Har avfallet uppkommit i din verksamhet så är du avfallsproducent och avfallets karaktär dvs huruvida det är hushållsliknande eller rent verksamhetsavfall spelar ingen roll för rapporteringsskyldigheten. Avfallets karaktär påverkar enbart vilken avfallskod som skall användas vi rapporteringen.

Uppgifterna ni lämnar i webbformuläret ligger till grund för den rapport ni, som avfallsproducent (§ 1) eller Insamlare transport (§3 pkt 2), ska skicka in till registret samt till den rapport som Insamlaren(ex ÅVC) ska skicka in enligt (§ 3 pkt 1). (Via webbformuläret kan ni ej erhålla hjälp med direktrapportering, denna funktionalitet finns endast i applikationen Verksamhetsavfall.)

Bakgrundsinformation

Insamling av elavfall får enbart ske via insamlingssystem med tillstånd, kommunal insamling eller i samband med yrkesmässig försäljning av konsumentelutrustning².

Observera att konsumentelutrustning får bara samlas in av ett godkänt insamlingssystem, eller genom den som har avtal att samla in för systemets³ räkning.

Vilka tillstånd krävs för transport av farligt avfall?

Transport av någon annans avfall:

För yrkesmässig transport av farligt avfall krävs tillstånd från länsstyrelsen. Till yrkesmässiga transporter räknas transporter av någon annans avfall.

Transport av eget avfall:

Du som transporterar avfall som uppkommit i (Se definition ”ger upphov till avfall” (15 kap. 4 § miljöbalken) i eller i samband med din egen yrkesmässiga verksamhet behöver ansöka om tillstånd om mängden avfall som ska transporteras överskrider:

  • 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per år.
  • 10 ton eller 50 kubikmeter icke-farligt avfall per år.

Som avfall i egen verksamhet räknas avfall som uppkommer i samband med service, underhåll eller liknande arbeten.

För att ansöka om tillstånd gå in på Länssyrelsens hemsida och välj den länsstyrelse du önskar besöka.

Referenser

Tillstånd och anmälan Avfallsförordning (2020:614) 5 kap 1 – 6 § och 7- 9 § samt 6 kap 2 § och 11 §. länk till ny sida

Avfallstransporter inom Sverige länk till ny sida

E-tjänster Naturvårdsverket länk till ny sida

¹ Se www.el-kretsen.se/vad-sker-med-elektroniken länk till ny sida

² Enligt Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, 45-60 §.länk till ny sida

³ Står listat på vilka de är här: www.el-kretsen.se/godkända-insamlingsleverantörer länk till ny sida