Kunskapsrummet

Vill du veta mer? På vårt Kunskapsrum finns statistik och artiklar som har koppling till hållbarhet och utveckling.

KUNSKAPSRUMMET

Produkter från El-Kretsens insamling

Tidigare analyser av den småelektronik som samlas in visar att det finns en förståelse om att det som ska läggas i El-Kretsens kärl ska vara just avfall. Cirka tre procent av produkterna anses vara sådana som skulle kunna återbrukas med hjälp av enklare åtgärder, exempelvis genom rekonditionering. Då har det dock inte tagits hänsyn till produktens ålder.

Produkter som är tio – femton år gamla är ju inte alltid aktuella längre. En annan aspekt är att det ekonomiska värdet på produkterna oftast är lägre än kostnaden för att laga och marknadsföra en begagnad produkt.

El-Kretsens roll och kommunikation är därför fortsatt att fungerande produkter görs bäst i att inte hamna i våra kärl. Vi både stödjer och ställer krav på landets kommuner att de kommunala insamlingsplatserna ska arbeta aktivt med återbruk av elprodukter. Mer information finns på respektive kommuns hemsida om hur just dem arbetar med frågan.

El-Kretsens analysanläggning

En egen analysanläggning ger oss möjlighet att analysera produkterna som samlas in, t ex kartlägga trender och förändringar över tid, materialsammansättning, andel farligt avfall mm.

Återbruk av vitvaror

El-Kretsen har ett samarbete i södra Sverige tillsammans med ett par kommuner och företagen STENA och Begagnade Vitvaror. Syftet har varit att sortera ut produkter med återbrukspotential ur flödet med vitvaror och kyl och frys från återvinningscentraler.

Målet var redan från start att göra en insats som är smart ur hållbarhetsperspektiv:

  • Hanteringen ska minska resurs och klimatpåverkan.
  • Det ska ske på ett bra sätt och att de inte riskerar hanteras i miljöer som med exempelvis dåliga eller rent av farliga arbetsvillkor.
  • Återbruket ska bära sina egna kostnader.

Dessa tre aspekter har vi haft med oss vid målsättning, uppföljning och utvärdering.

Produkterna som valts ut har efter rekonditionering och genomgång sålts vidare via återförsäljare på andrahandsmarknaden, primärt på den europeiska marknaden då den inhemska marknaden och efterfrågan inte är så etablerad. Hittills har de insamlade produkterna främst sålts på begagnatmarknaden i Kroatien. El-Kretsen har ställt krav om uppföljning att mottagarna är anslutna till ett godkänt insamlingssystem och att produkterna säljs med garanti.

Under 2021 hanterades 9264 produkter. Av dessa gick knappt 50 procent på export, 15 procent såldes vidare inom Sverige och övriga mängder fungerade som donatorer av reservdelar.

Återbruk av hela produkter eller komponenter

EU arbetar på produktpass som styrmedel för den cirkulära värdekedjan. Tanken är att både producenter och återvinnare ska få bättre koll på vilka material och delar som en produkt innehåller, information som kan användas i cirkulära affärsmodeller. Produktpassen kan bli ett instrument för El-Kretsens framtida arbete med att få ut mesta och bästa material ur alla insamlade produkter. Vi vet inte idag exakt vad eller hur vi kommer att använda produktpassen. En möjlighet blir att plocka ut komponenter som har genomsnittligt längre livslängd än produkten som helhet och som kan användas i flera sammanhang av olika producenter. Det skulle också kunna ske på uppdrag av en enskild producent som vill ha tillbaka unika komponenter för återbruk. 

Återbruk av farligt avfall

Kylskåp och frysar innehåller både rena metaller och farligt avfall. Innan skåpen skickas vidare för återvinning är det viktigt att plocka bort miljöfarliga ämnen, exempelvis kompressorer som innehåller olja samt isoleringsmaterial med köldmedia. Men även det som i nuvarande form klassas som farligt avfall kan gå att återanvända. För kyl och frys är fallet just så för både oljan som en del av köldmediet. I förbehandlingsprocessen samlas gaserna upp i en blandning, det kommer bråde från när kylslingorna töms och från gas som frigörs när kylmöblerna fragmenteras. Cyklopentan, ett slags kolväte, separeras och kan återanvändas som råvara. Resten av gaserna behandlas vidare och omvandlas till saltsyra och flourvätesyra som i sin tur säljs som nya produkter. Kompressorerna borras upp och den olja som finns där går att återanvända.

Även om det är små mängder i förhållande till de totala kilon av kylmöbler vi behandlar så klassar vi det som betydande miljövinster.

Mer om återbruk:
KUNSKAPSRUMMET